Tvorba webstránok, e-shopov a blogov vo WordPresse
Tvorba webstránok, e-shopov a blogov vo WordPresse
Tvorba webstránok, e-shopov a blogov vo WordPresse

Všeobecné obchodné podmienky

(webyxl.com, webyxl.eu, webyxl.cz, webyxl.sk)
dátum zverejnenia: 5.2.2022

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom plnení predmetu Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“), pričom tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 2. Objednávateľ je právnická alebo fyzická osoba.
 3. Zhotoviteľ je Ing. Renáta Čarná,  Jána Bakoša 2231/7, 900 01 Modra, IČO: 52 183 921, zapísaná na Okresnom úrade v Pezinku,  číslo živnostenského registra: 130-26465, DIČ: 108 617 5134, bankový účet č. ú. SK80 0900 0000 0001 7932 2172, vedený v Slovenskej sporiteľni, e-mail: info@webyxl.com (ďalej len ako „Zhotoviteľ“).

Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako  „Zmluvná strana“.

Článok II.

Predmet zmluvy

 1. Zmluva medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa uzatvára prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke Zhotoviteľa (www.webyxl.com) alebo písomne zaslaním emailu na info@webyxl.com za splnenia všetkých troch nasledujúcich podmienok:
  • vyplnením a odoslaním Objednávky Zhotoviteľa, Objednávka musí obsahovať zoznam a špecifikáciu Diela a navrhovanú dobu trvania Zmluvy v prípade, ak má byť Zmluva uzatvorená na dobu určitú
  • odsúhlasením týchto Všeobecných obchodných podmienok
  • Akceptáciou objednávky zo strany Zhotoviteľa, ktorá bude obsahovať zoznam a špecifikáciu Diela, resp. potvrdenie zoznamu a špecifikácie, uvedenej v Objednávke, dohodnutú dobu trvania Zmluvy, a rekapituláciu všetkých ďalších dohodnutých podmienok navyše oproti zneniu týchto .
 2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť Akceptáciou objednávky zo strany Zhotoviteľa vo forme e-mailu. Podmienky Zmluvy sú dané Objednávkou a Akceptáciou objednávky, pričom tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 3. Pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy môže Objednávateľ odoslanú Objednávku bezplatne zrušiť.
 4. V tejto zmluve „Dielo“ znamená: webovú stránku, doplnenie webovej stránky, alebo aj vykonanie na webovej stránke.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi Cenu, a to všetko za podmienok uvedených v Zmluve.
 6. Zhotoviteľ zhotoví Dielo pre Objednávateľa na základe jeho zadania, podľa jeho pokynov (špecifikovaných v písomnej Objednávke) riadne a vča Za návrh Zmluvy sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka.
 7. Predmetom Zmluvy je aj poskytnutie všetkých potrebných práv a licencií za účelom nerušeného, trvalého a výlučného užívania Diela Objednávateľom.

Článok III.

Zhotovenie Diela

 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre vykonanie Diela poskytne Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre naplnenie predmetu a účelu tejto Zmluvy a to najmä:
  • poskytne potrebné informácie, databázy, obrázky a texty v požadovanom formáte a kvalite
  • v prípade požiadavky Zhotoviteľa o odsúhlasenie časti Diela poskytne svoje vyjadrenie do 5 pracovných dní. V prípade, ak Zhotoviteľ požiada o odsúhlasenie časti Diela a Objednávateľ v uvedenej lehote časť Diela písomne neodsúhlasí, márnym uplynutím tejto lehoty sa časť Diela považuje za odsúhlasenú.
 2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo bez vád a odovzdať ho Objednávateľovi v súlade so Zmluvou tak, aby ho mohol Objednávateľ využívať neobmedzene na účel, na ktorý sa Dielo vyhotovuje.
 3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, autorské práva, technické normy a podmienky Zmluvy a týchto VOP. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a dohodami oprávnených a kontaktných osôb Zmluvných strán.
 4. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa priebežne o stave vykonaných prác na Diele podľa bodu 2 Článku III. týchto VOP a tiež informovať ho o každej zmene alebo prekážke, ktorá má alebo môže mať vplyv na realizáciu alebo cenu Diela.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave prác na Diele, kedykoľvek o to Objednávateľ požiada, a to do 5 dní od obdržania takejto požiadavky.
 6. V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si u Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť mu potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu. Po dobu od vyžiadania upresňujúcich informácií Zhotoviteľom, až do ich poskytnutia (potrebnej súčinnosti) Objednávateľom, neplynie čas na zhotovenie Diela, resp. sa čas zhotovenia predlžuje o túto dobu.
 7. Zhotoviteľ má právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom).
 8. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením čiastkového finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa Zmluvy alebo Článku VII. bod 3 týchto VOP, má Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
 9. Objednávateľ je povinný riadne a včas za vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu a vzniknuté naviac náklady, ktoré Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi v priebehu zhotovovania Diela. V prípade ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu upomienku s dodatočnou lehotou na zaplatenie. Ak nedôjde k uhradeniu faktúry v tejto dodatočnej lehote, Zhotoviteľ je oprávnený vypnúť web z prevádzky resp. deaktivovať podstránky, ktoré boli aktualizované, pričom Zhotoviteľ je povinný o takejto skutočnosti informovať Objednávateľa prostredníctvom e-mailu. V prípade ak nedôjde k uhradeniu faktúry ani v lehote do troch dní odo dňa oznámenia o vypnutí webu z prevádzky resp. o deaktivovaní podstránky, o ktorej Zhotoviteľ informoval Objednávateľa prostredníctvom e-mailu, Zhotoviteľ odstúpi pohľadávku voči Objednávateľovi zazmluvnenej advokátskej kancelárii na vymoženie súdnou cestou.
 10. V prípade ak Zhotoviteľ predčasne ukončí vykonávanie Diela (v prípade čiastočného vykonania Diela) podľa Zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úhradu pomernej časti odmeny za vykonanú časť Diela.
 11. Objednávateľ – podnikateľ
 12. Objednávateľ – spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy kedykoľvek počas jej trvania, avšak je povinný nahradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady a pomernú časť vykonaných prác (práce sú vykonávané na mieru).
 13. V priebehu zhotovovania Diela, môže Zhotoviteľ požiadať o zmenu Diela. Zmena Diela sa uskutoční na základe žiadosti Objednávateľa o zmenu Diela, v ktorej Objednávateľ špecifikuje príslušnú zmenu Diela, ktorú požaduje. Pokiaľ by zmena Diela znamenala úpravu ceny za Dielo, Zhotoviteľ bude písomne informovať Objednávateľa o tejto úprave. Pokiaľ si Zhotoviteľ a Objednávateľ vzájomne neodsúhlasia zmenu Diela a úpravu ceny za zmenené Dielo, Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa Zmluvy (pôvodne akceptovanej Objednávky).

Článok IV.

Komunikácia medzi zmluvnými stranami

 1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v predovšetkým v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov Objednávateľa a Zhotoviteľa  (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie zálohových faktúr a podobne), písomne alebo ústne. Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná.
 2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne.
 3. Bežné informatívne oznámenia je možné druhej zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

Článok V.

Harmonogram zhotovenia Diela

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zhotoví Dielo pre Objednávateľa podľa časového harmonogramu na ktorom sa vzájomne dohodli a ktorý bol odsúhlasený najneskôr v Akceptácii objednávky Zhotoviteľom.
 2. Uvedený časový harmonogram platí za podmienky, že Objednávateľ zabezpečí dodanie všetkých podkladov potrebných na riadne zhotovenie Diela, aby práce na vytvorení Diela mohli prebiehať plynulo. V prípade nedodania podkladov Objednávateľom sa čas vytvorenia jednotlivých častí Diela predĺži o čas omeškania s dodaním potrebných podkladov. Do času plnenia sa nezapočítavajú soboty, nedele a štátne sviatky.
 3. Do času zhotovenia diela sa tiež nezapočítava čas prerušenia prác v prípade omeškania finančného plnenia.

Článok VI.

Cena Diela

 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu, ktorá bola špecifikovaná v cenníku na internetovej stránke (www.webyxl.com), alebo v cenovej ponuke a potvrdená Objednávkou zo strany Objednávateľa a odsúhlasená v Akceptácii objednávky zo strany Zhotoviteľa.
 2. Cena je pevná a nemenná a nezahŕňa prípadné práce naviac. V prípade zmeny Diela, platí Článok III. bod 13 VOP, čo sa zmeny ceny Diela týka.  
 3. Cena zahŕňa konzultácie nevyhnutné na riadne vykonanie Diela. Komunikácia a konzultácie budú prebiehať písomne (napríklad formou e-mailu), telefonicky, alebo prostredníctvom online komunikácie (napr.: WhatsApp, Google Meet, Zoom).
 4. Cena nezahŕňa konzultácie, ktoré sa netýkajú dohodnutého Diela. Tieto budú spoplatnené aktuálnou hodinovou sadzbou.
 5. Ak Objednávateľ vyžaduje osobnú konzultáciu mimo miesta podnikania Zhotoviteľa, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnuté cestovné náklady v sume 1,20 EUR za 1 km vzdialenosti, (v cene sú už zahrnuté náklady na cestu späť).

 

Článok VII.

Platobné podmienky

 1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu alebo akúkoľvek jej časť bankovým prevodom na bankový účet č. ú. SK80 0900 0000 0001 7932 2172, vedený v Slovenskej sporiteľni.
 2. Cena za Dielo je splatná v lehote do 30 dní od zaslania faktúry e-mailom Objednávateľovi.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo bude zaplatená po zhotovení diela v prípade ak celková doba vyhotovenia Diela vychádza na menej ako 30 pracovných dní.
 4. V prípade, že Dielo spočíva v pravidelnej činnosti Zhotoviteľa (napr. pravidelná aktualizácia webovej stránky Objednávateľa), cena bude platená mesačne, na základe mesačnej fakturácie Zhotoviteľa, pričom platí bod 2.

Článok VIII.

Prevzatie Diela a nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu

 1. Zhotoviteľ má povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela slúžiť svojmu účelu. Zhotoviteľ má po dobu zhotovovania Diela prístup k čiastočnej administrácii webstránky na dočasnom webovom sídle, ktorý je dostatočný na zobrazenie vzhľadu stránky, prípadne aj na čiastočné napĺňanie webstránky obsahom.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je vykonané predvedením jeho funkčnosti a odovzdaním Objednávateľovi.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela bude nasledujúci: Zhotoviteľ informuje Objednávateľa o zhotovení Diela prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ skontroluje, či zhotovené Dielo je vyhotovené podľa jeho pokynov a spôsobom dohodnutým v Zmluve a do troch pracovných dní (od obdržania informácie Zhotoviteľa o zhotovení Diela) informuje Zhotoviteľa e-mailom o schválení Diela a prípadných vadách. Márnym uplynutím tejto lehoty sa považuje Dielo za záverečne schválené Objednávateľom.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu zo strany Objednávateľa, ktorého obsahom je záverečné schválenie vyhotoveného Diela (alebo od fikcie záverečného schválenia Objednávateľom podľa poslednej vety bodu 3) umiestniť Dielo na webové sídlo Objednávateľa a zabezpečiť Objednávateľovi prístup k administrácii webstránky, ktorý je dostatočný na napĺňanie webstránky obsahom.
 5. Splnením povinnosti vyplývajúcej Zhotoviteľovi v zmysle bodu 2. a 4. tohto článku Zmluvy sa Dielo považuje za riadne odovzdané Objednávateľovi a má sa za to, že Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa riadne prevzal.
 6. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu a právo jeho trvalého a výlučného užívania až po prevzatí Diela a súčasne po úplnom zaplatení dohodnutej ceny za vyhotovenie Diela. Zaplatením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že do troch dní od pripísania celej dohodnutej ceny za Dielo budú Objednávateľovi doručené všetky licencie a prístupové údaje k webstránke, vrátane údajov hlavného správcu. Objednávateľ berie na vedomie, že keď bude k stránke pristupovať ako hlavný správca, Zhotoviteľ mu nemôže garantovať záruku a Objednávateľ tým stráca nárok na bezplatné odstránenie vád.

Článok IX.

Záručná doba – Zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
 2. Objednávateľ je povinný Dielo pri odovzdaní náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
 3. Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do preberacieho protokolu.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
 5. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
 6. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady odstrániť sám, alebo prostredníctvom tretej osoby , na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
 7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené z dôvodov na strane Objednávateľa.
 8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sú spôsobené zmenou technických parametrov poskytovateľov iných internetových služieb (najmä webhosting, doménové meno, iné internetové služby), vplyvom vývoja technológií a programovacích jazykov a tiež za vady ktoré sú spôsobené vplyvom hackerských útokov na webstránku.
 9. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.
 10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
 11. Nárok na bezplatné odstránenie vád zaniká, ak Objednávateľ poverí správou alebo opravou (úpravou) Diela osobu odlišnú od Zhotoviteľa resp. ak Objednávateľ vykoná zmeny a aktualizácie údajov Diela., alebo ak Objednávateľ vykoná (či už sám alebo prostredníctvom tretej osoby) zásahy do Diela, ktoré môžu mať vplyv na vznik vád.
 12. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou alebo vo forme e-mailu.

Článok X.

Reklamácia

 1. Objednávateľ musí uplatniť reklamáciu v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.
 2. Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť e-mailom na e-mailovej adrese Zhotoviteľa,
  alebo písomne na adrese Zhotoviteľa. 
 3. V reklamácii musí Objednávateľ uviesť svoje identifikačné údaje a jasne opísať čoho sa  reklamácia týka s časovým vymedzením, kedy podľa Objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality zhotoveného Diela.
 4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Diela spôsobili
  • okolnosti vylučujúce jeho zodpovednosť,
  • neodborné alebo neoprávnené zásahy Objednávateľa do Diela alebo inými tretími osobami, ktorým Objednávateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah.

Článok XI.

Zodpovednosť za škodu

 1. Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojej zmluvnej povinnosti
 2. Zmluvné strany sa dohodli na limitácii škody neúmyselne spôsobenej Zhotoviteľom Objednávateľovi porušením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve do celkovej výšky 50% celkovej ceny za Dielo.
 3. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom odovzdania a prevzatia Diela.

Článok XII.

Autorské a iné práva duševného vlastníctva k Dielu

 1. Zhotoviteľ prehlasuje, že v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona a ostatných príslušných právnych predpisov, získal na svoje náklady a zodpovednosť od všetkých autorov ako aj ostatných osôb, ktoré sa na vykonaní Diela podieľali, ako aj od všetkých nositeľov práv súvisiacich s autorským právom v akejkoľvek súvislosti s Dielom podľa Zmluvy, povolenie a časovo a územne neobmedzený súhlas k použitiu Diela a jeho jednotlivých častí, ktoré sú jeho súčasťou a to tak, aby Objednávateľ mohol Dielo alebo jeho časti neobmedzene a nerušene užívať a využívať pre svoje potreby a pre svoj účel.
 2. V prípade, ak sa Dielo (jeho časť) považuje za autorské dielo v zmysle Autorského zákona, Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi povolenie (licenciu) na užívanie autorského diela, a to spôsobom, ktorý je primeraný povahe a účelu Diela. Licencia je časovo a územne neobmedzená.
 3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že prípadnou správou alebo opravou Diela môže byť poverená osoba odlišná od Zhotoviteľa. V takom prípade však zaniká Objednávateľovi právo na bezplatné odstránenie vád, vzniknutých počas záručnej doby.
 4. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Objednávateľ môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa, vykonávať zmeny a aktualizácie Diela v rozsahu tejto Zmluvy. V takom prípade však zaniká Objednávateľovi právo na bezplatné odstránenie vád, vzniknutých počas záručnej doby.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku Objednávateľa je dielo oprávnený požívať niektorý z právnych nástupcov Objednávateľa, podľa rozhodnutia Objednávateľa a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.

Článok XIII.

Trvanie a zánik Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
 2. Zmluva zaniká:
  • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
  • písomnou dohodou zmluvných strán,
  • odstúpením od Zmluvy,
  • zánikom alebo smrťou Zhotoviteľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu.
 3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
  • zmien zmluvných podmienok alebo VOP počas trvania Zmluvy, s ktorými Objednávateľ nesúhlasí a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene zmluvných podmienok alebo  VOP;
  • ak Zhotoviteľ opakovane ani po reklamácii nevykoná Dielo podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo Dielo opakovane vykoná s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Diela po čas dlhší ako 30 dní;
  • ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním Diela a Dielo neodovzdá ani v dodatočnej lehote, na ktorej sa Zmluvné strany dohodli.
 4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
  • sa identifikačné údaje uvedené Objednávateľom v Zmluve alebo Objednávke ukážu byť nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Objednávateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Zhotoviteľovi;
  • Objednávateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Objednávateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Objednávateľ vstúpil do likvidácie;
  • Objednávateľ porušil opakovane alebo závažným spôsobom svoju povinnosť podľa týchto VOP alebo podľa Zmluvy;
  • Objednávateľ neuhradí cenu Diela ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ na jej úhradu poskytol.
 5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane alebo doručenia oznámenie o odstúpení iným preukázateľným spôsobom (napr. e-mail).
 6. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
 7. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. V takých prípadoch sa zásielka považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany. V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke).

Článok XIV.

Dôvernosť

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
  • žiadnu informáciu obsiahnutú v objednávke,
  • databázu zákazníkov Objednávateľa ani kontakty na nich,
  • cenovú politiku Objednávateľa,
  • marketingovú stratégiu Objednávateľa,
  • informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
  • spôsob fungovania podniku Objednávateľa
  • strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa

(ďalej len „Dôverná informácia“)

 1. Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 1 tohto článku platí s výnimkou prípadov, kedy
  • Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
  • právny predpis, aleb verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť, alebo použiť Dôvernú informáciu,
  • také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
  • je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené,
 2. Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia vežne prístupné verejnosti.
 3. Objednávateľ týmto dáva Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
 4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa.
 5. Zhotoviteľ bude chrániť osobné údaje Objednávateľa v zmysle dokumentu „Pravidlá ochrany osobných údajov“ zverejneného na stránke https://webyxl.com

Článok XV.

Rozhodné právo

 1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným pre územie Slovenskej republiky

Článok XVI.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak Zhotoviteľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Objednávateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Zhotoviteľa je info@webyxl.com Objednávateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Zhotoviteľom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Objednávateľa – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
 2. Objednávatelia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Objednávateľ – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Objednávateľ – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa sa riadia Zmluvou (akceptovanou Objednávkou) a týmito VOP.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke Zhotoviteľa.
 3. Meniť alebo dopĺňať obsah Objednávky je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné až po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.
 4. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP nemá za následok neplatnosť alebo nevykonateľnosť ich ostatných ustanovení.
 5. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP.