Tvorba webstránok, e-shopov a blogov vo WordPresse
Tvorba webstránok, e-shopov a blogov vo WordPresse
Tvorba webstránok, e-shopov a blogov vo WordPresse

Zásady spracovania osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Prevádkovateľ:

Prevádzkovateľom je Ing. Renáta Čarná, IČO: 52183921, so sídlom: Jána Bakoša 2231/7, 900 01 Modra, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: ● Adresa: Jána Bakoša 2231/7, 900 01 Modra ● Email: info@webyxl.sk ● Telefón: +421 940 966 678

Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Rozsah zhromažďovaných osobných údajov

Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia). Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie vašej požiadavky. Poskytnutie vašich osobných údajov je vo všetkých prípadoch vždy celkom dobrovoľné.

Účel, právny základ a doba spracovania

– Vaše osobné údaje budem spracovávať za účelom spracovania vašej správy a prípravy odpovede na ňu, prípadne preto, aby som vás mohla kontaktovať. Vaše kontaktné údaje budem spracovávať tiež za účelom predloženia ponuky, dohodnutia stretnutia prípadne pre ďalšie bežné obchodné činnosti. Účelom spracovania osobných údajov môže byť aj vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.

K tomuto účelu budem osobné údaje spracovávať po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom.

Právnym základom takého spracovania týkajúceho sa zmluvy a objednávky, bude čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, resp. váš súhlas v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Pokiaľ súhlas odvoláte, nebude tým dotknuté spracovanie vašich osobných údajov postavené na takom súhlase pred jeho odvolaním.

– Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na účely plnenia zákonných povinností

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností podnikateľa.

– Prevádzkovateľ môže spracúvať na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Vaše práva

Ako subjekt údajov máte podľa obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) právo požadovať prístup k svojím osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR); právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR); právo vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), hlavne proti spracovaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; právo na prenesiteľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR); právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.